KLIKmail.sk - Home Page KLIKmail.sk pre firmy KLIKmail.sk prihlásenie
 

Úplné pravidlá „KLIKmail.sk“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel „KLIKmail.sk“. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá systému. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Každý účastník je plne zodpovedný za to, že emailové adresy, na ktoré odkaz zašle, sú platné, ich užívatelia sú odlišní od osoby účastníka – odosielateľa a odkaz na ne zasiela výlučne so súhlasom užívateľa emailovej adresy, t.j. zodpovedá za to, že sa nejedná o nevyžiadaný email.

I. Prevádzkovateľom je:

SHEPHERD HK Limited, Sídlo: 903 Dannies Hse. 20 Luard Rd,Wan Chai, Hong Kong. Technicky SK verziu zabezpečuje EM Technologies s.r.o., IČO: 46573321,Dič: 2023471406, Email: admin@klikmail.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

KLIKmail.sk je registrovaná ochranná známka. Napodobňovanie je trestné.
Prevádzkovateľ je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov pod č. 201414409. Úplné znenie pravidiel pri spracovávaní osobných údajov nájdete nižšie.

II. Charakteristika systému, registrácia a účasť:

Systém je charakterizovaný ako elektronická užívateľská hra fungujúca na princípe zbierania kreditu, ktorý má označenie "Herné Eur-á". Systém nespadá do kategórie hazardných hier vyžadujúcich povolenie. Hra je prístupná 24 hodín denne online na adrese www.klikmail.sk. Do systému sa môže zapojiť len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky. Osoba musí byť staršia ako 15 rokov. Táto osoba sa zapojí tým, že sa na internetovej stránke www.klikmail.sk (ďalej len „stránka“) vyplnením požadovaných údajov (v rozsahu e-mailová adresa a meno) zaregistruje (ďalej len „účastník“).

Nie sú povolené duplicitné registrácie. Podvody budú odhalené a kontá zablokované bez možnosti kontaktu.

Organizátor je oprávnený kedykoľvek vylúčiť účastníka v prípade ak zistí, alebo bude mať odôvodnené podozrenie, že porušil pravidlá alebo dosiahol odmenu svojím podvodným konaním alebo konaním ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, spôsobilým ovplyvniť výsledky alebo takýmto konaním inej osoby, ktorá dopomohla tomuto účastníkovi k získaniu odmeny. Toto rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. V takomto prípade sa výhra neodovzdá a prepadá v prospech Prevádzkovateľa.

Obaja zúčastnení súhlasia s príjimaním reklamných správ a súhlasia s pravidlami zverejnenými na tejto webstránke.

III. Súhlas so zasielaním emailov:

Účasťou v systéme udeľuje účastník súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov. Uvedené subjekty sú oprávnené spracúvať tieto údaje najmä na účely realizácie sstému, jeho prezentácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie ich produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií). účastník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené najmä § 20 a súv. zákona o ochrane osobných údajov. Užívateľ do systému nezadáva žiadne osobné údaje. Zadanie mena a adresy nie je povinné.

IV. Výplata a odmena:

Každý užívateľ má právo premeniť svoj aktuálny kredit na finančnú odmenu, ktorú nazbieral klikaním na linky v emailoch.
Každé kliknutie má inú hodnotu, podľa toho, koľko reklamný klient zaplatí, tieto peniaze sa prerozdelia všetkým, ktorý klikli pričom presná suma za preklik sa uvedie priamo v emaily.
Podmienkou je kredit nad 10,00Eur. Vyplatený kredit sa odpíše z konta ihneď po pripísaní na Váš účet. Vyplatenie môže trvať aj niekoľko týždňov, v závislosti od aktuálneho vyťaženia a úhrad od našich partnerov. Vyplatené môžu byť len tie kliky, za ktoré nám zaplatil objednávateľ reklamy (firma, ktorej reklama bola obsahom daného emailu).

Pred odoslaním žiadosti o vyplatenie si užívateľ musí vyplniť všetky kontaktné údaje v profile, pokiaľ tak už neurobil pri registrácií. Systém KLIKmail.sk podľa zákona o účtovníctve musí viesť záznamy komu zasiela výplatu. Údaje sú zároveň chránené a nedodávajú sa tretím osobám.
V prípade ak užívateľ nemá vyplnené údaje v profile a odošle žiadosť o vyplatenie, platba bude automaticky zamietnutá a a kredit bude späť pripísaný. V prípade ak takúto nekompletnú žiadosť zašle 3x a viac, má prevádzkovateľ právo dočasne zablokovať žiadosti o vyplatenie na dobu 6 mesiacov.

Užívateľ je povinný pred odoslaním žiadosti o výplatu skontrolovať správnosť svojich údajov. V zmysle zákona KLIKmail.sk musí evidovať komu posiela peniaze, nakoľko je riadne registrované spoločnosť s r.o.. Bez zadania údajov nie je možné odoslať platbu.  

Províziu posielame na paypal.com (poplatok 1,-Eur). Návod na internetovú banku Paypal.com si môžete stiahnúť KLIKOM SEM

Časté chyby – dôvody nevyplatenia, vyvarujte sa im:

- posielanie mailu “sám sebe” alebo na emaily vytvorené za týmto účelom
- preposielanie tým istým priateľom
- preposielanie na neznáme emaily (príjemci Vás musia poznať)
- viackrát odoslaná tá istá žiadosť o vyplatenie

Odmeny nie sú právne vymáhateľné. Slúžia výhradne na podporu predaja služieb. V prípade porušenia ktorehokoľvek pravidla bude žiadosť o výplatu zamietnutá a 6 mesiacov ignorovaná. Zároveň bude pre Váš email zastavená technická podpora a na vaše emaily nebude odpovedané.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať užívateľom na žiadosti o vyplatenie inou formou ako je Paypal.com. Vyplácať iným spôsobom nie je možné.

V. Práva a povinnosti:

Prevádzkovateľ neručí za akékoľvek prípadné straty, ktoré členovi vzniknú v dôsledku členstva.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zrušiť členovi členstvo v prípade, že zo strany člena dôjde k porušeniu týchto pravidiel. Člen, u ktorého dôjde k zrušeniu členstva, nemá nárok na vyplatenie akýchkoľvek odmien.

Prevádzkovateľ môže zrušiť členstvo v prípade, že registrovaná e-mail adresa člena je nefunkčná alebo z akéhokoľvek dôvodu nie je možné na ňu počas 7 dní úspešne doručiť žiadnu správu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto pravidlá v prípade, že dôjde k takejto potrebe. Prevádzkovateľ má tiež právo kedykoľvek zmeniť spôsob odmeňovania, akcií a bonusov.

Prevádzkovateľ má právo nereagovať na otázky, ktoré sú zverejnené na webe klikmail.sk. Príklad: Ako často chodia maily? Kedy mi príde vyplata? Prečo mi uz nechodia maily? Prečo neodpovedáte? Pri vypĺňaní kontaktného formuláru sa nesmie používať diakritika inak email prevádzkovateľovi nepríde! O tejto skutočnosti musí byť používateľ vopred informovaný.

Prevádzkovateľ má právo v prípade viacerých rovnakých otázok odpovedať verejne formou článku na klikmail.sk alebo formou hromadné emailu. Užívateľ je povinný akceptovať hromadnú odpoveď v prípade ak nie je možné technicky a časovo odpovedať každému samostatne.

VI. Ochranná známka

KLIKmail.sk je registrovaná ochranná známka. Výpis tu.

Užívateľ má právo používať označenie KLIKmail.sk len v súvislosti s referenčným programom, teda programom, ktorého úlohou je priviesť nového užívateľa na www.klikmail.sk.

Toto všeobecné povolenie sa vzťahuje len na bannery uvedené na http://www.klikmail.sk/reflinks.php (dostupné po prihlásení) a textový odkaz, ktorý smeruje na www.klikmail.sk, prípadne takýto odkaz odoslaný emailom iným užívateľom ku ktorým má odosielateľ súhlas na doručenie pozývacieho emailu. Pokiaľ takýto súhlas nemá, ide o porušenie týchto podmienok a dôsledom je blokácia účtu.

Vlastné skúsenosti a názory je možné zverejňovať len ak je v danej správe pripojený referenčný odkaz v tvare http://www.klikmail.sk/signup.php?r=123456 pričom číslo za znakmi signup.php?r= je ID užívateľa. Bez použitia tohto referenčného odkazu ide o neooprávnené používanie ochrannej známky, ktoré je trestné Slovenskej a Českej republike a trestá sa peňažným trestom až 66.000 Eur alebo odňatím slobody na 12 mesiacov.

Akýkoľvek pokus o napodobnenie značky KLIKmail.sk je zakázané a trestné. Vlastník autorských práv má prednostné právo na všetky doménu druhého radu s označením klikmail (napríklad: klikmail.com, klikmail.cz, klikmail.eu a pod.)

(c) SHEPHERD HK Limited

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Prevádzkovateľ webstránky www.klikmail.sk touto cestou vydáva pravidlá v zmysle §35 ods. 3 zákona 122/2013 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých záznamov

1. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je EM Technologies s.r.o., A.Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nB, IČO: 46573321, Dič: 2023471406, Email: admin@klikmail.sk

2. Okruh spracovaných osobných údajov

Spracovanie údajov poskytovaných pri používaní webovej stránky prebieha s dobrovoľným súhlasom používateľa počas registrácie. Pre bežné použitie webstránky nie je povinné poskytnutie osobných údajov. Avšak pred podaním žiadosti o vyplatenie provízie, získanej používaním webstránky, je poskytnutie osobných údajov povinné. Prevádzkovateľ musí riadne evidovať komu odchádza platba.
Za týmto účelom sa spracúvajú nasledovné údaje:
Titul
Meno
Priezvisko
Trvalý pobyt
Email
Názov Paypal.com účtu  

Počas prezerania webovej stránky www.klikmail.sk sa automaticky ukladá začiatok a koniec návštevy používateľa, resp. v určitých prípadoch – v závislosti od nastavenia počítača používateľa – typ vyhľadávača a operačného systému.  Systém z týchto údajov automatickým spôsobom generuje štatistické údaje.  Prevádzkovateľ  tieto údaje nespája s osobnými údajmi.  Webová stránka v prípade prihlásenia posiela session ID (parameter: SID), ktorý sa po vystúpení zo stránky automaticky vymaže.

3. Účel spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov slúži k evidencii užívateľov webstránky www.klikmail.sk.
4. Trvanie spracovania údajov

Session ID neregistrovaných užívateľov sa po vystúpení z webovej stránky automaticky vymaže.
Údaje registrovaných užívateľov sa uchovávajú až do ukončenia činnosti správcu osobných údajov alebo do doby, kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie týchto údajov formou výmazu svojej registrácie. Tá je možná online.

5. Okruh osôb, ktoré majú prístup k údajom a vykonávajú ich spracovanie

K osobným údajom poskytnutých používateľmi majú prístup dvaja zamestnanci prevádzkovateľa a konateľ spoločnosti.
Osobné údaje správca údajov tretím osobám neodovzdáva.   Správca údajov pred splnením jednotlivých žiadostí o poskytnutie údajov ohľadne všetkých žiadaných údajov preskúma, či skutočne existuje právny základ pre odovzdanie údajov ( žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a pod.)

6. Práva používateľov súvisiace so spracovaním ich údajov, vymazanie

O poskytnutí údajov uvedených v bode č. 2 rozhodujú používatelia.  Právny základ spracovania údajov tvorí dobrovoľný súhlas dotknutej osoby.
Používatelia môžu požiadať o poskytnutie  informácií o spracovaní ich osobných údajov. Správca údajov na základne žiadosti poskytne dotknutej osobe informáciu o okruhu jeho spracovaných údajov, o účele, právnom základe a trvaní spracovania údajov, o názve a adrese správcu údajov    a o činnosti súvisiacej so spracovaním údajov, ďalej o tom, komu a za akým účelom boli odovzdané jeho osobné údaje podľa bodu 5. Týchto pravidiel.  O poskytnutie informácií možno požiadať na poštovej adrese správcu údajov  resp. online priamo vo svojom užívateľskom účte pod označením: „Môj profil“
Na týchto istých adresách môže používateľ iniciovať aj opravu a vymazanie svojich osobných údajov.
Odstránenie alebo zmena  údajov sa uskutoční online, v prípade poštovej žiadosti do 24 hodín po pracovnom dni, ktorý nasleduje po iniciovaní vymazania údajov.

7. Opatrenia v oblasti bezpečnosti osobných údajov

Naša firma uchováva osobné údaje na nezdieľaných serveroch WEBSUPPORT s.r.o. Bratislava, ktoré sú strážené SBS 24 hodín denne a nachádzajú sa v zabezpečenej serverovni. Nevyužíva zdieľaný webhosting ale údaje uchováva na samostatnom serveri.
8. Možnosti uplatňovania práv

Užívateľ, ktorý má dojem, že správca porušil jeho právo na ochranu osobných údajov, má možnosť na uplatnenie svojho nároku pred občianskym súdom, alebo môže požiadať o pomoc ombudsmana pre ochranu osobných údajov.  
Pri vytváraní princípov ochrany osobných údajov sme vychádzali zo zákona č. 122/2013 z.z o ochrane osobných údajov a o zverejňovaní údajov verejného záujmu

9. Technológie zvyšujúce ochranu súkromia.

Použitie samostatných serverov do ktorých má prístup len správca osobných údajov. Umiestnenie servera v stráženej serverovni, ktorá eviduje každý vstup do objektu. Administrátorské rozhranie je chránené heslom, ktoré sa skladá z veľkých písmen, malých písmen, číslic a špeciálnych znakov, pričom je použitá náhodná kombinácia týchto znakov.

SHEPHERD HK Limited & EM Technologies s.r.o.
Copyright © 2012 - 2016 SHEPHERD HK Limited Všetky práva vyhradené,

Bežíme na výkonných SSD serveroch:


Reklamná spolupráca:
www.erotickablaneta.sk  - www.akosomzarobil.sk - www.radioscan.sk - www.hromadnymail.sk - www.databazafiriem.eu - www.uveromat.sk